Modellen

Tidshantering

När vi tänker på tid är det oftast klocktiden som dyker upp först. Men tid är så mycket mer än bara klocktid. Det är upplevelsen av tiden, hur du använder den och förhåller dig till den utifrån vem du är och vad du vill uppnå.

Tidshantering enligt Kaichron-tänk:

Att hantera tid och tidsupplevelse utifrån personliga kärnvärden och potential OCH att hantera uppgifter och aktiviteter relaterat till klocktid och uppsatta mål.

Tidshantering kommer ursprungligen från det engelska uttrycket time management och betyder då; färdigheter, hjälpmedel, tekniker och processer för att slutföra aktiviteter, uppgifter och projekt och uppnå mål. Detta har åsyftat tidshantering inom näringslivet. När man också lägger till personlig tidshantering kan det uttryckas som att hantera tiden, sig själv i relation till den och också olika aktiviteter.

Kaichron-modellen utgörs av fyra grundläggande tidslägen, tidsarketyper. Med utforskande av de olika tidslägena formar du en personlig tidsprofil, och tränar på att skifta mellan olika tidslägen beroende på situation och personliga behov. Kaichron modellen motverkar stress och utvecklar människor, grupper och verksamheter. Centrala begrepp i modellen är görande och varande och människans behov av de båda. Där görande står för aktivitet och handling och varande för reflektion och andrum. Modellen kännetecknas av att vara enkel att använda, ha basen i hjärtat och koll på hjärnans resurser. Kombinationen ger hållbar utveckling med djup.

 

Tidskultur

Vilken tidskultur lever du i?

Tidskultur innebär det förhållningssätt, mönster och regler, uttalade eller outtalade, kring tidshantering som finns i en grupp eller verksamhet, och som medlemmarna överför till nya medlemmar. Hur vi hanterar tiden i organisationen är av stort värde för både resultaten, individernas hälsa och möjlighet att nå sin potential.  Vägen till framtidens tidskultur går via hållbar tidshantering som gynnar både person och prestation.

Tid och coachande förhållningssätt

Vad är tid för dig? Vad ger dig värde?

Frågor som sätter fokus på utveckling och förändring, utan att ta ställning till vad som är rätt eller fel. Ett coachande förhållningssätt innebär att du ser möjligheter och potential, hos dig själv och i olika situationer, och också att ta ledarskapet över dig själv och din tid och att du aktivt väljer beteende och metoder som gynnar både den du är och det du gör.